• Siyah Instagram Simge
  • Black Twitter Icon
  • Siyah Facebook Simge

Copyright © Killjoy 2017. All rights reserved.

ATASAY “YAKIŞANI TAK” REKLAM FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ

ATASAY'S COMMERCIAL FILM "WEAR WHAT SUITS" ANALYSIS

                                                                                                                                                         Editör: Betül ACAR

Görsel 1. “Yakışanı tak” sloganı taşıyan reklam afişi

Visual.1 Show card with the slogan “Wear what suits”

Reklam filmi büyük binaların ve rezidansların görülmesiyle başlar (Görsel 1). Bu yapılardan görüntüdeki yerin metropol olduğu anlaşılmaktadır. Havada daha yeni aydınlanmaktadır yani iş saatinin yaklaştığını, şehir hayatının başladığı mesajını çıkartabiliriz. Arkadan da topuk sesleri gelmektedir.

 

 

The commercial film starts with the appearance of large buildings and residences (Visual 1). From these structures, it is understood that the place in the image is a metropolis. It is getting light outside so we can assume that the working hours are beginning and the city life is starting. We hear heels coming from behind.

Görsel.2

Visual.2

İkinci sahnede ise topuk seslerinin sahibini görürüz (Görsel 2). Elinde kahvesiyle kırmızlar içinde bir kadın vardır ve hava iyice aydınlanmıştır. Kırmızı güç, cesaret, tutku ve arzunun sembolüdür. Yani ataerkil toplumlarda bir kadına yakıştırılmayan özellikler bu renkle karakterin üzerinde temsil edilmiştir.

 

 

In the second scene, we see the owner of the heels (Visual 2). There is a woman in red with her coffee in her hand and it is quite light outside now. Red symbolizes the power, courage, passion, and desire. In other words, characteristics that are not considered to belong a woman in patriarchal societies are represented on the character with this color.

Görsel.3

Visual.3

Bir sonradaki sahnede ise kadını asansöre binerken görüyoruz (Görsel 3). Asansördeki karakterler siyah giyinmişken sadece kadının üstünde farklı bir renk vardır. Erkek karakterler ona yadırgayarak bakarken siyah giyimli kadın karakter, kırmızı giyimli kadını baştan aşağı süzerek kıskanç ve yadırgayıcı bir bakış atar. Yani hemcinsi bile ona düşmanca yaklaşır. Kırmızılı kadının yüzünde ise umursamazlık ifadesi vardır yani bu durumu kafaya “takmamıştır.” (Jenerik müzik ise ‘bakanı tak, takanı tak’ sözleriyle bu umursamaz bakışla başlar).

 

 

We see the woman getting on the elevator (Visual 3). While the characters in the elevator are dressed in black, only the woman in red wears a different color. The male characters look at the woman judging, and the black-dressed female character takes a jealous and judging look at the woman in red; even her own gender is hostile to her. The red woman has an indifferent face, meaning she doesn't mind her looks. (The music "mind who looks, mind who minds." starts with this indifferent face.)

 

 

Görsel.4

Visual.4

Dördüncü karede ise bir kadın elini kırmızı bir bandajla sardığını görürüz. Bu bandajlardan dövüş sporlarıyla ilgilendiğini anlayabiliriz (Görsel 4) Toplum bir kadının naif ve zarif olmasını ister bu yüzden dövüş sporları bir kadına uygun görülmemektedir.​

In the fourth frame, we see a woman wrapping her hand with a red bandage. We can understand from these bandages that she is interested in martial arts (Visual 4). Society wants a woman to be naive and elegant so martial arts are not suitable for a woman.

Görsel.5

Visual.5

Görsel 5’te ise kadının kararlı yüz ifadesini görürüz. Yani bu toplumsal normlar onu yıldıramamıştır. Arkasında ise yine kırmızı bir havlu vardır (güç, öfke, cesaret)​

In Visual 5, we see the woman's decisive expression. Meaning, she is not dreaded by these social norms. Behind her is an, again, red towel (power, anger, courage).

Görsel.6

Visual.6

Görsel 6’da kırmızı ve gri tonlarının hakim olduğu bir oda görülür. Bu odada üç kadın vardır. Gri renk uzlaşmayı temsil eder. Yani ‘kadın kadının kurdudur’ düşüncesi çürütülmüştür.

 

Visual 6 shows a room with red and gray tones. There are three women in this room. The color gray represents 'compromise'. In other words, the saying 'femina feminae lupus' or in other words 'a woman's worst enemy is another woman' is refuted.

Görsel.7 

Visual.7

Bir sonraki karede kahkaha atan bir kadın görürüz(Görsel 7). Toplum içinde kahkaha atan kadın yadırganır hoş karşılanmaz buna rağmen kadın bu durumu kafaya “takmaz” ve kahkaha atar. Ya da görsel 6 da karşı çıkılan ‘kadın kadının kurdudur’ düşüncesiyle de dalga geçtiği mesajını çıkarabiliriz.​

We see a woman laughing in the next frame (Visual 7). Women laughing publicly is not welcomed but the woman doesn't care and she laughs. Or we can understand that she mocks the idea of 'a woman's worst enemy is another woman' in visual 6.

 

Görsel.8

Visual.8

Sonraki karede beden olumlama hareketine bir gönderme yapılmıştır. Kadın yediği hamburgerin kalorisine aldırmadan bir ısırık almıştır ve gayet mutludur (Görsel 8)Yani toplumsal güzellik normları onu pek ilgilendirmemektedir.​

In the next frame, a reference is made to the positive body affirmation. The woman takes a bite without paying attention to the hamburger's calorie, and she is perfectly happy (Visual 8). So social norms of beauty do not concern her much.​

Görsel.9

Visual.9

Kahverengi ve yeşil renklerinin hakim olduğu bir odada özçekim yapan salaş pijamalı bir kadın görürüz (Görsel 9). Bu renkler güvenilirlik ve iyileştirme gücünü temsil eder. Kadın ev haliyle bile kendini sevmekte ve fotoğrafını çekmektedir. Burada da toplumsal güzellik algılarına atıf yapılmıştır.

 

We see a woman with ragged pajamas taking selfies in a room dominated by brown and green colors (Visual 9). These colors represent reliability and healing power. She loves herself even when she is home without makeup and she takes photographs. Here also refers to the perceptions of social beauty.

Görsel.10

Visual.10

Daha sonraki karede kadının yüz ifadesinde özgüvenli bir gülüş attığını görürüz(Görsel 10).

 

In the next frame we see a woman who smiles confidently (Visual 10).

Görsel.11

Visual.11

Görsel.12

Visual.12

Görsel.13

Visual.13

Üç genç kadının beraber ev taşıdığı görülmektedir( Görsel 11,Görsel 12 ve Görsel 13). Sekseninci saniyede görülen kadının kafasında sarı bir bandana vardır (Görsel 12). Sarı yaşamı ve ruhsal gelişimi simgeler. Yalnız yaşayan kadınlar toplumda ‘evde kalmış’ yaftasıyla yargılanırlar. Fakat kadın buna rağmen kendi istediğini yapmıştır.( Bu saniyelerde jenerik müzikte de “otuzunda hala bekarsın onu tak.” Sözleri geçmektedir.)

 

Three young women are moving house. (Visual 11, Visual 12 and Visual 13). The woman seen at the eightieth second has a yellow bandana(Visual 12). Yellow represents life and spiritual development. Women who live alone are judged as 'being an old maid' by the society,but the woman did whatever she wanted to do no matter what. (During these clips, the music says "You are thirty and still single, put on".

 

Görsel.14

Visual.14

Görsel.15

Visual.15

Yaşlı insanların genelde evde oturmaları sosyal hayattan çekilmeleri beklenir. Görüntülerdeki yaşlı kadın gayet bakımlı ve neşeli bir haldedir. Kendine güvenmektedir.(Görsel 14, Görsel 15)

Older people are generally expected to sit at home and not socialize. The old woman in the clips is very well-groomed and cheerful. She is self-confident.(Visual 14, Visual 15)

Görsel.16

Visial.16

Daha sonraki görüntülerde erkek arkadaşını akşam vakti arabayla almaya gelen bir kadın görürüz.(Görsel 16). Kadın hem geç saatlerde dışarı çıkmış hem de erkek arkadaşını arabayla almaya gelmiştir. Toplum standartlarından sapmıştır buna rağmen mutlu ve umursamazdır.

 

In subsequent images we see a woman coming to pick her boyfriend up with at night.(Visual 16). The woman not only goes out late at night but she also goes to pick her boyfriend up. She has deviated from the standards of society, yet she is happy and careless.

Görsel.17

Visual.17

Seksen altıncı saniyede sarı bir kapının önünde genç bir kadın görürüz.(Görsel 17 ve Görsel 18). Sarı ruhsal varlığı ve ruhsal gelişimi simgeler. Daha sonra o sarı kapıdan geçerek kadınlarla dolu bir odaya girer( Görsel 18). Kadınların beraber güçlü olduğu mesajı yine verilmiştir.​

In eighty-sixth second, we see a young woman in front of a yellow door.(Visual 17 and Visual 18). Yellow represents the spiritual presence and spiritual development. Then she goes through the yellow door and enters a room full of women (Visual 19). The message that women are strong together is given again.

Görsel.18

Visual.18

Çeşitli anlamlara göndermeler yapan göstergeler; kişilerin statüleri, yaşam biçimleri, siyasi mesajlar, ideolojik simgeler vb. hakkında elimize somut bilgiler sunar (Gürsözlü, 2006: 12, Çağlar, 2012: 28’den). İncelenen reklam filminde de özellikle kadınların sosyal normları nasıl umursamadığı göze çarpmaktadır. Ne olursa olsun hiçbir şeyi kafaya takmadan kendi istediklerini yapmaktadırlar.

   Filmde renkler kullanılarak yapılan göndermeler oldukça fazladır. Aşk, öfke, cesaret ve gücün simgesi olan kırmızı, varlığı, yaşamı ve ruhsal gelişimin simgesi sarı, uzlaşmanın rengi olan gri, iyileştirme gücünü simgeleyen yeşil,güvenilirlik, olgunluk simgesi olan kahverengi gibi renkler göze çarpmaktadır.

Cinsler arasındaki biyolojik farklılık, yani eril ve dişil bedenler, ve bilhassa da cinsel organlar arasındaki anatomik farklılık, cinsler arasında toplumsal olarak inşa edilmiş farklılığın ve iş bölümünün doğal gerekçesi gibi ortaya çıkabilir.( Bourdıeu Pierre,2015, Eril Tahakküm, çev. Bediz Yılmaz, Ankara:Bağlam Yayınları). Filmde görülen iş kadını, erkek arkadaşını arabayla alan kadın, yaşlı fakat hala sosyal hayatını devam ettirerek bakımlı görünen kadın tiplemeleri bu cinsiyet farklılıklarını yıkmaktadır. Filmde kadın tüketicilerle bağ özgürlük mesajları üzerine kurulmuştur.

Elbette her şey mükemmel olmuş diyemeyiz reklam için. Eleştirilecek çok nokta var fakat yeni yeni gündeme gelen konularda insanlardan harika işler yapılması beklenemez. Yüzeysel de olsa kadınların özgürlük alanlarına yapılan atıflar bile farkındalık yaratabilir.

Indicators that refer to various meanings give tangible data about the social status of people, their lifestyles, political messages, ideological symbols etc. (Gürsözlü, 2006: 12, Çağlar, 2012: 28). In the commercial film that is being analyzed, it stands out that women do not care about social norms. Whatever happens, they do what they want, without being worn on about anything.

 

  In the film, the references made using colors are quite excessive. Red, which is the symbol of love, anger, courage and power; yellow, the symbol of life, and spiritual development; gray, the of color of compromise; green, the color of healing power; brown, the color of trust and maturity are few of the colors that stand out the most.

 

The biological differences between the sexes, in other words, masculine and feminine bodies, and especially the anatomical difference between sexual organs may come out as the natural reason of contrasts between genders that are made socially and division of labor. (Bourdieu Pierre, 2001, Masculine Domination) The personas, the businesswoman, the woman who picks her boyfriend up, the old but well-groomed woman who still continues her social life is destroying these gender differences. The film is based on messages of freedom and bond with woman consumers.

 

Of course, everything is not perfect for the commercial. There are many points to be criticized, but we cannot expect excellent works on the topics that are discussed recently. Whether superficial, references to women’sliberty can create awareness.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now